?

Log in

No account? Create an account
5 viikkkoa hitto - No one told me about [entries|archive|friends|userinfo]
e_lliot

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

5 viikkkoa hitto [Jun. 18th, 2008|11:43 am]
e_lliot
Viimeksi kun tänne kirjoitin jäi se kesken koska näin u  f o n taivaalla juuri sillä hetkellä kun avautuminen oli päässyt alkuun eikä siitä siis mitään tullut.
LinkReply