?

Log in

No account? Create an account
Joskus mulla oli tosi-ihanat RASTAT olin tosi ihana kaikin puolin ja… - No one told me about [entries|archive|friends|userinfo]
e_lliot

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 16th, 2008|07:46 pm]
e_lliot
Joskus mulla oli tosi-ihanat RASTAT olin tosi ihana kaikin puolin ja tässä todeste siitä mik'ä jo melkein unholaan jäi


deleted
LinkReply