?

Log in

No account? Create an account
Mun piti kaksi tuntia sitten nopeasti tulla vain tekemään… - No one told me about [entries|archive|friends|userinfo]
e_lliot

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 16th, 2008|07:44 pm]
e_lliot
Mun piti kaksi tuntia sitten nopeasti tulla vain tekemään filosofian tehtävä.
LinkReply