?

Log in

No account? Create an account
December 24, 2007, 13:02 - No one told me about [entries|archive|friends|userinfo]
e_lliot

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 24, 2007, 13:02 [Dec. 24th, 2007|01:02 pm]
e_lliot
Apple Of Sodom
Haluan jonkun lähellle nyt kun tuntuu siltä että kaikki ei ole mitään.
LinkReply